2011/05/31

පොරොන්දුවක්


මේ බලන්න
කිසිවක් නෑ
මගේ අත මත
වගේ ඉස්සර

නෑ අඩුම ගණනේ
එකම එක
ගිණි කූරක්


නියපොතුත් කොටටම
කැපුවනෙ පෙරේදා දවසක
ඉතින් මොකද මේ බය
වගේ ඉස්සර

හිතට බර වුණු
රිදුම් දුන් බය
තබා ඔතනම
ඇවිත් මේ අත
අල්ලගන්නට
හැකියි අද
ඔබ හට

මං ආයෙම
අතට ගන්නෙ නෑ මයි ඒක

2011 මැයි 31

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!