2011/06/07

මම දන්නෑ කවි ලියන්න

කවි ලිව්වට හැම තිස්සෙම
මම දන්නෑ කවි ලියන්න
අකුරු වලින් හැඩ ඇන්දට
මම දන්නෑ කවි හදන්න

මම ලියනා කොල අරගෙන
ගුලි කරලා මට ගහන්න
කවිද මේව කියා අසා
මගෙ මූණට හිනාවෙන්න

කවි පොතකුත් ගැහුව දාට
දෙන්න එපා විකුණගන්න
දන්න හැමෝටම කියන්න
මම දන්නෑ කවි ලියන්න

2011 මැයි 26

1 comment:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!