2011/06/20

අළු මතින්

මැජික් කාරි
ඇවිදින්
පිබිදුවා මා
අළු මතින්

ඇතැම් විට අළු මතම
එරී යා හැකි බව ද
ඈ මගේ කනට කර

කීවා හාදුවකුත් සමඟ

හිනැහෙමි
එතෙක් අළු මත
තවම මගෙ අත
මැජික් කාරි අල්ලාගෙන


2011 ජුනි 20

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!