2011/08/08

ඇය යි ශූන්‍යත්වය

වලාකුල් රහිත නිල් අහස ය
අනන්තය තෙක් මහ පොළව ය
ඇවිද යමි මම
අරමුණක් කොයි ද මට

අතරමග හමු වූ
මධුමතිය තුල
දුටිමි පූර්ණත්වය

මා තුල වූ හිස් බව
පුරවන්නට මං සොයා
සැරුවෙමි
ඈ තුල

නමුදු දිගින් දිගට
හිස් බව ය මා තුල
පූර්ණත්වය
මධුමතිය තුල

හෘද චූෂකර
තබා මහිත මත
ප්‍රේමය අදින
මායාකාරිය යි ඇය

කාන්දමක වෙස් ගෙන
දිගින් දිගට
මා හිස් කරන
අරුමැසිය යි ඇය

නැහැ!

කිසිවක් නැති
කිසිම කිසිවක් නැති
ඇය යි ශූන්‍යත්වය

නොසිතන්න
මධූමතියට කල
අවමනක් යයි මෙය

පදාර්ථය
අවකාශය
සීමාන්තික මාන
සාපේක්ෂ නො‍වූ
පූර්ණ ශූන්‍යත්වය යි
මධුමතිය
2011 අගෝස්තු 08

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!