2016/11/03

හවස් වැසි


වතුර වාගෙම
රිද්මයට ඇදහැලෙන ප්‍රේමය..
පොළව වාගෙම
ප්‍රේමයට තෙත් කෙරෙන හෘදය..

ජීවිතයකට

අවැසිවන්නෙම
මෙන්න මේ වගෙ 
හවස් වැසි නොවෙ ද?

හැමදාම දාහයට හුරු කෙරුව

හවස සුමටැති කෙරෙන..
සිපුම් හඬ අහස්තල
ගුගුරුවා එළි මවන..
මෙන්න මේ වගෙ 
හවස් වැසි නොවෙ ද?

මගේ තනි ජීවිතේ

වැස්සකින් පොඟවන්න
ඉක්මනින් පැමිණෙන්න..
යෙහෙළියේ ඇත්තටම පවසන්න..
ජීවිතයකට
අවැසිවන්නෙම
මෙන්න මේ වගෙ 
හවස් වැසි නොවෙ ද?

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
2016 නොවැම්බර් 01

2 comments:

 1. හොඳයි වහින එක හැන්දෑවට
  දවස තිස්සෙම ඇති විඩාව නැති වෙන්න
  හිතේ තිබු වේදනා,දුක් සේදිලා යන්න
  හොඳයි වහින එක හැන්දෑවට

  ReplyDelete
 2. මිහිරියි ... සිියුම් රිදුම් ඇති තැන් පාරන්න
  විරහවන්තයන්ටත් වැහි බින්දුවක් වාිසින්න

  ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!