2014/05/28

සිපුම

The Sahan , සිපුම , kalakashaya , කාලාකාශය , සහන් පද්මසංඛ පීරිස් , Sahan Padmasangkha Peiris

හොඳම වෙලාවක පියුම වගේ හිඳ
සුවඳ කැවූ වත ළඟම හොවා නෙත
කොමල පපා ගල් ගැසෙන බැලුම් ඉස
හරිම කලාවට සිපුම වුවා නුඹ

තෙමුණු තොලක් මත නිහඬ කවක් බැඳ
සකුණ තුඩක් සුමුදුවැති සුසුම් මැද
උමතු හදක් වට අරුම රටා ඇඳ
මැරුණු දිනක් පණ සපිරි කළා අද

උයන පුරා පුෂ්පිතව සිනා දෙන
නයන පිනා හිස් තුරු ද වනා එන
කනට රහස් දෙන සිහිල සමීරණ
නුඹට පරාදයි නිසැක සුරංගන
සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014 මැයි 26
Image - Bright Star Movie

2014/05/13

බුක්කවියෝ


එෆ් බී එයි
කවි ලියයි!

කවියෙක් වෙයි
පොතක් ගසයි!

පොත ගසා
ගොළු වෙයි!

සහන් පද්මසංඛ පීරිස් 
THЕ SAHAN © 2014