2014/04/12

සුබ අලුත් අවුරුද්දක්


ආසාවෙන් ණය වෙනා
ණය වී ෆ්‍රිජ් පුරවනා
පුරවා කා තුටු වෙනා
සිහින කලක් එළඹෙනා

තව සතියක් ගත වෙනා
දුටු සිහිනෙන් ඇහැරෙනා
ලුණුයි බතුයි දිරවනා
ණය ගෙවුමට තටමනා

සමරන සැමට,
සුබ අලුත් අවුරුද්දක්!!

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014