2014/11/13

අනඟ රැඟුම


රනේ දිස්නෙකින් දුලනා ම‍ලෙකි කොමල පුල්
මිණේ වර්ණෙකින් තැවරූ බිඟෙකි සිත විසල්
සෙනේ කෙන්දකින් ඇඹරූ හුයෙකි රැගෙන කල්
පිනේ අස්නකින් බැඳෙනා දිනෙකි හද යුගල්

පුන් උපුල වන් උවන සිඹ සුවඳ බලා මල්
කවි සියක් ලියූ බිඟු පතළ කර සසර මුල්
පෙරැත්තයකට පසුව බිඳ දමා නුරා සිල්
දෙපුන් සඳ පෑයුවා අරුමයකි දිවා කල්

එසැණ බිඟු විසල සිත එකට හැකිළුණි අඟල්
අනඟ රැඟුමෙක තුටට නිහඬ වුණි හද සුරල්
පෙමක මහිමෙක අසිරි රැඳුණි මරණෙක අකල්
බිඟු නමින් මල ද තනිකඩයි පෙති සිඳෙන කල්

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 නොවැම්බර් 13

Painting - Flower Nude by Dinh Hanh

2014/11/02

ඛේදයේ පෙරවදන

හදක් හිල් කොට පෑන් තලයෙන්
ලියා පෙම් ගී ටිෂූ කොලයක
මමත් ගයනෙමි සෙනේ ස්වරයෙන්
එයින් හැදු කඩදාසි ඔරුවක

නැඟී එය මත නදී දිය පිට
ඇදී යයි - නොම දනී කෙලවර

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 නොවැම්බර් 01