2013/03/22

සේනා


අනුන් කොටවා
සතුට ලබනා

තැඹිලි පාටැති
යක්ෂ සේනා

2013 මාර්තු 21