2012/02/01

පොහොට්ටුවේ


පොහොට්ටුවේ මං එනතුරු ඔතනම ඉන්න
වටින් හමන සුලන් තදයි විකසිත වෙන්න
පොහොට්ටුවට හරි වැරැද්දෙ පාර කියන්න
හිඳින්නෙ ඒ වෙනුවෙන් මං විතරයි ඔන්න

පරිස්සමේ යන ගමනෙදි හදින් බලන්න
ඉඩක් තියේ හදිස්සියේ පය පැටලෙන්න
යදම් බැඳන් හිටියත් දෑතම හිරවෙන්න
දෙන්නෙම නෑ කවදාවත් හිතින් වැටෙන්න

සඳුන් සිහින දෑසෙ ගැටෙයි ගිණිකන වෙන්න
අඳුන් තිරෙන් දෑස බැඳෙයි ලොව නොපෙනෙන්න
අතින් නුඹේ දෑත මගේ අල්ලාගන්න
මගේ දෑස හැමදාටම නුඹටයි මෙන්න

ජීවිතයම නුඹේ නමට ලියා තියන්න
නුඹට පිපිය හැකි ලොවකට නුඹව පුදන්න
හිරු තරමට රැකවරණය සෙනෙහස දෙන්න
පුලුවනි ඒ හැම දේ මට විතරයි ඔන්න

2011 ඔක්තෝම්බර් 15