2010/05/27

යුධ ජය සැමරුමමැයි හුළඟට
මා දිය කල
හාදුව ද නොගෙන

මා කිසිදාක නොදුටු
ඈත කළපුවක
මඩ වතුර

මගේම ප්‍රේමය මුහු වෙච්ච
උඹේ ලෙයින් පින්තාරු කර

අසරණව
තනිව
උඹට මිය යන්න‍ට ඉඩ දුන්

පෙරදාක මා ඉම්බ
උ‍ඹේ හිස සිදුරු කල

උණ්ඩය තරම්
හයිය නැති හන්දා
මගේ හිත

මුළු ජීවිතයටම
පැරදුම උරුම කල
කළුම කළු දවස

ජයක් ලෙස සමරන්න
හැකි වුණත්
රටට

කෙදින හෝ
නොහැක
මට

-2010-