2011/02/24

සමනලුන්ට එරෙහිව!

(මෙය විශාල කොට බැලීම‍ට, චිත්‍රය මත click කරන්න)
දිය සායම් මාධ්‍යයෙන් ඇඳ ඇත.
-පද්මසංඛ-No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!