2011/04/26

කවක් කියෙව්වෙමිකිනිත් හෙට්ටිආරච්චි සොයුරාගේ "වැට" කාව්‍ය නිර්මාණය කියවා,
මවිසින් දැමූ ෆේස්බුක් කොමෙන්ටුවකි.


2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!