2010/04/26

ඒ ඔබ යි


හෙලන්න මා සවන් අරා ඔබේ නැවුම් වදන්
තෙමන්න මා නුවන් ඔබේ සිළිල් නුවන් දියෙන්
සිපින්න මා කොපුල් තලා ඔබේ දෙතොල් අගින්
රැඳෙන්න මා සිතුම් පුරා වසන්තයක් ලෙසින්

නදී ගඟක් වගේ ඇවිත් සුගන්ධයක් වෙලා
මගේ තැවුම් සුසුම් හැඬුම් නිවා ඔබේ පෙමින්
එවන් පෙමක් තවත් කිසිත් ලඳක් තුලත් නොවේ
නඟේ ඔබයි කිරුළ පලන් රැජින මගේ ලොවේ

ඔබේ ගමන් ලතා සුලං රොදත් පරාජිතයි
සියුම් සිනා පුරා මහත් කසුන් රටා මවයි
මගේ කුසුම් දෙනෙත් නිවූ අමා රසේ ඔබයි
පෙමින් විරාජමාන වූ මගේ හැඟුම් නගයි

2010 අප්‍රේල් 26

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!