2010/06/11

ඔබට පෙම් කල සොඳුරු හදවත

ඔබට පෙම් කල
සොඳුරු හදවත
අද හඬාවැටී වැලපෙනවා
සොඳුරු හදවත
ඔබට පෙම් කල
සොඳුරු හදවත

ජීවිතයේ බර අරගෙන
යන්න සිතූ කඳු මුදුනම
කඩාවැටී සිහින විසුණු වී
වැලපෙනවා සොඳුරු හදවත
ඔබට පෙම් කල
සොඳුරු හදවත

ඔබ යනෙනා හැටි බලන්න
වැව් තලාව මත පිපෙන්න
නෙළුම් මලක් වෙන්න පතාලා
වැලපෙනවා සොඳුරු හදවත
ඔබට පෙම් කල
සොඳුරු හදවත

-2010 ජූනිය-No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!