2011/11/30

ලස්සනම සැප්තැම්බරය


සිහින තුල පමණක් ඇඳී තිබු සිතුවමක් සුපැහැය ඇතී
ඇඳුණු එදවස මතක සේනා තවම මා සිත ලුහු බඳී
සිහින කෙදිනක හෝ සැබෑ වන බැව් කියා දුන් හිතවතී
වසන්තය මවෙතට ලබා දුන් දෙව්ලියයි නුඹ මධුමතී

අපේ හමුවට කලක් තිස්සේ සැදී පැහැදී හුන් සෙයින්
සියුම් වැහි පොද නටා අප වට මැවූවා සිත් බැඳි දසුන්
රැවුම් හකුලා සිනහ ළා හිරු පතිත වූවා හිරු තුළින්
යවා බඳ වට වෙළෙද්දී සුරඟන සුරත් සිරකොට තදින්

හැමූ සීතල සුළං පහසට ගැහෙද්දී ඔය අතැඟිලී
සොඳුර මතකද මගේ හුස්මින් නුඹව උණුසුම් කල හැටී
ගැලූ ප්‍රේමයෙ කඳුළකට නෙත් බොද කරනු ඉඩ හදා දී
තවම මතකයි විහඟ තුඩ නුඹෙ සිප අරන් මධු බිව් හැටී

විඩා ගෙන දී නුඹේ මනසට ලැබූවත් එදවස වරම්
දුකක් කොහෙදෝ රැඳී තිබුණේ සිනහවයි මුව ඇති තරම්
මගේ ළය මත හොඳින් තුරුළුව සිහින් බස් කොඳුරා සහන්
මතක ලෝකය එලිය කෙරුවා කෝටියක් දල්වා පහන්

2011 සැප්තැම්බර්