2012/08/16

හේතුවක්


පෙරේදත් මෙඅයුරින්
බැලු හෙයින් මිනිස් රැල
ඊයේ ද මෙඅයුරින්
බැලුවෝය මිනිස් රැල

ඊයේත් මෙඅයුරින්
බැලු හෙයින් මිනිස් රැල
අද ද මේ අයුරින්ම
බලති මේ මිනිස් රැල

අදත් මේ අයුරින්ම
බැලු හෙයින් මිනිස් රැල
හෙට ද මේ අයුරින්ම
බලනු ඇත මිනිස් රැල


2012 අගෝස්තු 16

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!