2013/03/22

සේනා


අනුන් කොටවා
සතුට ලබනා

තැඹිලි පාටැති
යක්ෂ සේනා

2013 මාර්තු 212 comments:

  1. උඹ මේක යතුරු සිදුරක් විධියට පෙන්නන එකෙන් කියන කතාවට අර්ථ කීපයක් එනව බං!

    ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!