2010/06/22

කුණාටුව මැද


කුණාටුව මැද සිහින දේසෙක
අනන්තය වෙත අසුපදිමි මම
කිරුළ හිමි ඔබ අසු පිටින් ගෙන
රැගෙන යන්නෙමි මාළිගය වෙත

නේක බාධක බිඳ දමා මම
ජීවිතය ලෙස රකින්නෙමි ඔබ
පළඳවා කිරුළ අභිෂේක කොට
හාදුවක් තියා යලි හැරෙමි මම

කඳුළු වැහි මැද ගිණි කඳු හදවත
නැගෙන ගින්දර ඇසේවි ද ඔබට
අමාවක හඳ දෙස බලමි මම
පුරා ජීවිතය කවි ලියමි ඔබට

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
2010

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!