2011/08/15

කණාමැදිරියෙකුගේ නිදොස් බව


කණාමැදිරියෙකුගේ නිදොස් බව
බැලීමට එක මඟක් ඇත...


ඇඟිලි තුඩින් ඌ අල්ලා
නියපිටින් තලා පොඩි කර
කැඩිය යුතුය ඌගේ හිස...


පිහාටු හා පාද උගේ
නොසෙල්වීම ඇරඹුණු පසු ද
දැල්වේ නම් ආලෝකය
හිතාගනින් උපරිම යයි
කණාමැදිරියාගේ නිදොස් බව...නිපුනි සඳරු පූර්ණිමා නැගණියගේ නිපැයුමකට පිළිතුරක් සේ ලියැවුණි
2011 අගෝස්තු 15

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!