2011/09/06

සිපිමු අපි


සදාචාරය මතම
ඉඳගන්න මහතුන්ට
මැරුණු හදවතක් වත්
හිමිකාර නොවන බව
පසක් කර හැමදාම
හිනාවෙමු අපි සොඳුර
අප දෑත මත කිසිදු
වැරැද්දක් නොවූ සඳ
තැනක් නොතැනක් කොහි ද
හාදුවක ‍පහසකට

2011 සැප්තැම්බර් 05

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!