2011/09/07

ෆ්ලොරෙන්තිනෝ මම


වැතිරුණ ද
ගැහැණු හයසිය දෙනෙක් සමඟ..
රැකිමි මසිතෙහි
කුමර බඹසර ඔබ වෙනුවෙන්ම..

වැටෙන වැහි දිය
හදයි ඉඩ බොලෙරෝ නැටුමකට..
වාරු නැතත් ගත එයට
වැලඳගමි රැළි දෑත බදා ෆර්මීනා නුඹ..

ජීවිතේ තියෙනකල්
දැන් ඉතින් නුඹ මගෙ ය..
හද නවතන ඒ හැඟුම
අඩ සියවසක ඒ හැඟුම
ගඟ දියට යට නොවන ආලය..
ලෙඩ විය හැකි වුව ද ‍
මියැදිය නොහැකි වේ ප්‍රේමය..
සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THE SAHAN ©

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!