2011/12/12

සෙව්ම


සැපයට වැසූ පය ඇතුව‍
ඇවිද ගොස් ලොව සොඳුරු තැන් වල
විඳගතිමි හිරු එළියෙ උණුසුම
සෙව්වෙමි..
සොයනු කිමදැයි නොදැන
සෙව්වෙමි මම..

පය ගසා නග්න පතුලෙන්
ඇවිද ගොස් ලොව අඳුරු තැන් වල
විඳගතිමි මුදවාපු ශීතල
සෙව්වෙමි..
තවත් නොදැනම
කුමක් සොයමි ද..

හිසෙහි දෑ අර්ධගෝල
යා කර වැදි අකුණක
පහසින් අවදිව..
අවබෝධය කලෙමි
සොයා යා යුතු දෙය
ඔබම බව..

දිවි දෙවැනි කොට
සොයා ගියෙමි මම
නිර්භෞතික අවකාශ අතර
ඔබ..

අවසන ඔබව
සොයාගත් නමුදු මම
ඒ සැණින් මට
මා අහිමි විය..

2011 දෙසැම්බර් 12

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!