2014/02/21

කඳුළු සහ හාදු (Tears & Kisses)


නිර්මාණය - සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
Composed By - Sahan Padmasangkha Peiris

THE SAHAN © 2012

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!