2015/03/13

ඇය - මම

Sahan සහන්


හුදෙකලා ලැහැබක
තුරු පතින් මැකීගිය පිය මගක
නිහඬැතිවු එක්තරා අහම්බෙක
මගේ ඉදිරියට හදිසියේ හමුවන
පෙර නොදුටු නොම පුරුදු
නාදුනනා ඇය

දුඹුරුවැති දෙනෙතක
සහස් දෑ සංගතවැතැයි දැක
ඇගේ රුව සැණෙක පසු කරන තැන
පලමුවැනි සිතගින්ම බදා තදකොට
"පෙම් කරමි" කියා ඇය
සිප ගන්නා මම
_____________________________
සහන් පද්මසංඛ පීරිස් | THЕ SAHAN 
2015 මාර්තු 09

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!