2011/03/25

වර්ණ මායිම්
එකෝමත් එක
එකොළොස්වැනි දිනෙක
මැකී ගියා
මගේ ලෝකයේ වර්ණ

රතුම රතු
රතු පැහැය හැර
කළුම කළු
කළු පැහැය හැර
මැකී ගියා
අන් සියළු වර්ණ

නිදහසේ කෙළවර හෙව්ව
මගෙ හිත වට කොට
නැඟුණි කළු රතු
මායිම් රේඛණ

උඹෙ ඇසුත් රතුයි
මූණත් රතුයි
පසුබිම කළුයි
කට්ටම කළුයි

එතැන් සිට
මා ඇඳි සිතුවම් වල
රතු කළු හැර
ඉඩ නොවිනි අන් පැහැයකට

දිවා රෑ එක සේම
වෙහෙසුනත් දකින්නට
ලොව අන් නොයෙක් විසිතුරු වර්ණ
අන්ධයි මා ඒ පැහැයන්ට

2011/03/21
No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!