2014/08/06

ඛේදය මඟහැරි ප්‍රේමය
ඛේදයේ පෙරවදන අබියස
ප්‍රේමයේ දිය බඳුන ඉහිරුණි
අකුරු බොඳ වී මැකී ගොස් එහි
ස්නේහයේ නෙක රටා දිස් වුණි

කඳුළු වරුසා හලනු රිසියෙන්
සිටි වළාකුල් සැණින් සැඟවුණි
සොබා ලොව සිත උමතු ගන්වන
සුවඳ විහිදා මලින් හැඩ වුණි

තෙමුණු දෙනයන සුවෙන් තදකොට
දෙතොල් අග ලුණු කඳුළු රස බොමි
හසිත පෙති පිපෙනා තුරා නුඹෙ
මුලු ගතම හාදුවෙන් මණිනෙමි

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 අගෝස්තු 06

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!