2014/08/10

උඹේ හිතේ මගේ සුවඳ - වගා කෙරුව මං


අතීතයේ මතක රැගෙන
නොහුරු අතේ ගුලි කරගෙන
උඹේ දිහා බලං ඉන්න
උඹට වඩා උඹෙ හදවත
හඳුනා ඇති මං
උඹට වඩා උඹෙ කවි පද
කියවා ඇති මං

උඹේ අතින් කඩදහි මත
අතීතයේ ලියා තැබුණු
කවි පද ගෙන පරිස්සමට
අද දවසේ උඹ ලියනා
කවි පද හා ගලපාලා
වෙනස හොයන මං
මා දකිනා වෙනස දිහා
බලං ඉන්න මං

ලෝකය මැද හුදෙකලාව
සමඟ වෙසෙන මගේ හිතග
තියුණු බවින් උඹේ හිතේ
තිබුණ හැඩේ වෙනස් කෙරුව
හපන්කාර මං
උඹේ හිතේ මගේ සුවඳ
වගා කෙරුව මං

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 අගෝස්තු 10
Picture - Eli Craven

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!