2014/09/07

ආදරය


සියලු දෙවියන් දණින් සිටුවනා ඇති බලය
සැවොම නොහඳුණන සිව් අකුරකින් සැදි පදය
විශ්වයේ ගීතයට අත්වැලෙහි ගායනය
කිසිදු පැනයක් නොමැති පිළිතුරයි ආදරය

මහ ගසක් විහිදනා ලෙසින් අතු හැම අතට
ආදරය මහ ගසකි නොයෙක අතු ඇති වටට
මව් සෙනේ පිය සෙනේ තව සෙනේ අතු මැදට
මහ බරැති අතු පෙලක් වෙන්ව ඇත නුඹෙ හිතට

අනිත බව ගැන කවුරු දෙඩූව ද වැදි බණෙක
සිදුහත් ද බුදු වුණේ සෙනෙහෙ විඳ එක ළඳෙක
විරූපිව සැමට පිළිකුල් වුවත් නුඹ දිනෙක
සිඹිමි අදටත් වඩා එදවසට මගෙ මැණික

ආගමක් නොවූ මට ආදරය අදහන්ට
ආගමක් මවා දුන් ආදරිය, දැනගන්ට
මරණයත් ජීවයත් එක ලෙසින් විඳගන්ට
ආලයක් වේ අපට ලෝකයක් පරදන්ට

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 සැප්තැම්බර් 7

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!