2014/01/24

85 වන කුරුටු කවිය

නුඹ තෑගි කල
කෝප්පය
අධි සාන්ද්‍ර කෝපි හා
එක්ව ගයන කල

පාට සළුවෙන් නොකිලි කල
සුපිරිසිදු නිරුවත් සිහින
පුබුදුවයි
උමතු තත්පර මවා හනිකට

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014 ජනවාරි 24

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!