2014/01/24

ආශා

මිතුරනි මා මියගිය පසුව
නිවන් සුව නොපතන්න..
යලි යලිත් ඈ සමඟම
කෙලවරක් නොමැතිව
සසර මඟ හමුවන්න,
සසර දුක විඳගන්න,
ආශා පිරි කෙලෙස් කුට්ටි
පොදි ගැහුමට ඉඩ දෙන්න..
සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014 ජනවාරි 24

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!