2014/01/26

මතකද?

මතකද එක දවසක
පාට පිච්චුණු කුඩයක
හෙවණ බෙදාගෙන
රජ උයනේ බංකුවක..

වැව වටේ රවුම
අවලස්සන කල
සුදු පැහැති බැම්මේ
වලාකුලු එකින් එක
ඇඟිල්ලෙන්
පාට කරපු හැටි
අප..


සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014 ජනවාරි 26

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!