2014/12/05

කඳුළු ඉස සුබ පතා


උදා හිරු තරමටම සෙනෙහසින් රැක බලා
පොහොට්ටුවෙ සමේ සිට උණුහුමින් සැනසුවා
මුලු ලොවම සුවඳ කර පිපිය හැකි ගොමුවකට
තිළිණ කෙරුවෙමි නුඹව කඳුළු ඉස සුබ පතා

මුදාගෙන මරණයෙන් ආදරෙන් උපදවා
කෝෂයේ සමේ සිට හොඳ නරක පෙන්නුවා
මුලු ලොවම දකින්නට ඉගිල යනු හැකි ලෙසට
තටු මැවූයෙමි නුඹට කඳුළු ඉස සුබ පතා

හදාගෙන මහ වැවක් පෙමින් එය පිරවුවා
විටින් විට ඇහිපියෙන් හිත වාන පිටවුවා
කඩාගෙන යනු ලෙසට එයට නුඹ බර වුවා
නමුදු වැව තවම ඇත පැරණි කවි මුමුණවා

සහන් පද්මසංඛ පීරිස් 
( THЕ SAHAN )
2014 දෙසැම්බර් 05

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!