2014/12/13

මමයි හුස්ම


මමයි හුස්ම
නුඹේ පපුව
තුලට ඇදන

ලෙයට මුසුව
නුඹේ සිරුර
පුරා දුවන

පෙමින් මගේ
නුඹේ මොලය
උමතු කරන

මමයි හුස්ම
නුඹේ තුලම
දිනෙක මියෙන

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
( THЕ SAHAN )
2014 දෙසැම්බර් 13

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!