2014/12/16

හැකි ද පෙම සසඳන්න?


වැස්ස වැටෙනා රැයක
වැස්ස වී නුඹ වැටෙන
සිරි සිරිය ඇහෙන විට
කෙලෙස තනි හිතන්න ද?

මුලු අහස වී පෙනෙන
නුඹෙ උමතු ආදරය
සෙවණ කර සිටින විට
කෙලෙස දුක හිතන්න ද?

දෙනෙතු තෙමෙනා බරට
අමුතු හිත් යුවලකට
උමතු පෙම වැළදි විට
කෙලෙස මග හරින්න ද?

ගව් සියක් දුර වුව ද
නුඹම වී අැත මහිත
ප්‍රේම කෙරුමට නුඹට
ලඟම සිටි යුතුම වෙද?

වසර - දින ගලපන්න
හැකි ද පෙම සසඳන්න?
ඔරලෝසු කටු වලට
හැකි ද පෙම විමසන්න?

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
( THЕ SAHAN )
2014 දෙසැම්බර් 16

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!